Vendime të KMK

Vendime të KMK

 

2022

Vendimin nr. 92, date 05.07.2022 “Mbi ushtrimin e praktikes se padrejte tregtare ne ofrimin e paketave te udhetimit, me përmbajtje të informacionit të mangët, çorientues për konsumatorët

Vendimin nr. 91, date 05.07.2022 “Mbi ushtrimin e praktikes se padrejte tregtare ne vendosjen e detyrimeve të pabazuara ndaj konsumatorit, si dhe për mungesë të njoftimit përkatës mbi këto detyrime”

Vendimin nr. 90, datë 22.02.2022 “Për ushtrim të praktikës së padrejte tregtare, në lidhje me mungesën e informimit paraprak të konsumatorit

Vendimin nr. 89, datë 18.02.2022Për ushtrim të praktikës së padrejte tregtare, në lidhje me shlyerjen e detyrimeve nga konsumatori

 

 

2021

 

Vendimin  nr. 88, date 9.09.2021 “Për ushtrim të praktikës së padrejtë tregtare me mospërputhje të shërbimit të ofruar me kushtet e deklaruara nga subjekti“. 

Vendim nr. 86, 19.04.2021

Vendim nr.87 date 13.07.2021

 

 

2020

 

Vendim nr. 85, date 23.09.2020 i KMK

Vendimi nr 84, Date 28.02.2020 

 

2009

Vendimi nr. 1,  datë 07.10.2009 “Shqyrtimi i dy spoteve publicitare të transmetuara në mjetet e komunikimit nga kompania AMC SH.A”

2010

Vendimi nr. 2, datë 01.04.2010 “Shqyrtimi i praktikës së mos-dorëzimit të faturave nga ana e operatorit të telefonisë fikse Albelekom sh.a në vendbanimin e konsumatorëve”.

Vendimi nr. 3, datë 01.04.2010 “Shqyrtimi i publicitetit “Flisni pafundësisht me të gjithë numrat Albtelekom, vetëm me 500 lekë në muaj”

Vendimi nr. 4, datë 30.07.2010 “Shqyrtimi i deklarimit “Aprovuar nga Komuniteti Evropian” ne etiketimin e ujit Tepelena, nga operatori Uji Ftohtë Tepelenë sh.p.k.”

Vendim nr. 5, datë 30.07.2010 “Shqyrtimi i mënyrës së faturimit të shërbimit të telefonisë fikse, nga operatori ALBTELEKOM sh.a”.

Vendimi nr.6, datë 30.07.2010 “Shqyrtimi i praktikës së përsëritur në lidhje me mospërfshirjen e TVSH në çmimet e ofrimit te shërbimeve nga operatori Albtelekom sh.a – per rastin e tarifave të shërbimit ADSL”.

Vendimi nr. 7, datë 30.07.2010 “Shqyrtimi i dy publiciteteve të Albanian Airlines i)Piza-Piza starting from 76 euro ii) Tirana – London 39 euro + taxes “.

Vendimi nr. 8, datë 06.08.2010 “Shqyrtimi i praktikës së ofrimit të dy ofertave të Kompanisë Vodafone sh.a, përkatësisht: “Vodafone Card for all”: dhe “Paketa javore Vodafone Card”:

Vendimi nr. 9, datë 06.08.2010 “Shqyrtimi i kontratës së furnizimit me ujë te pijshëm të Ujësjellës Kanalizime sh.a, Korçe”.

Vendimi nr.10, datë 25.10.2010 “Shqyrtimini i praktikës së ofrimit të lojës promocionale të kompanisë AMC sh.a: “Ëndrra e Verës”.

Vendimi nr.11, datë 25.10.2010 “Shqyrtimi i ankesës paraqitur nga universiteti Justiniani I, për publicitetin në mediat e shkruara dhe vizive ne lidhje me ofrimin e programit të studimeve të ciklit te tretë (Doktoraturë), nga ana e Universitetit Evropian i Tiranës.

Vendimi nr.12, datë 08.11.2010 “Shqyrtimi i praktikës tregtare në lidhje me ndërprerjen e ofrimit të shërbimit të transportit qytetas falas për udhëtarët, si dhe ndërprerjen e ofrimit të biletës së pajtimit mujor të përgjithshëm nga operatorët privat”.

Vendimi nr.13, datë 13.12.2010 “Shqyrtimi i ankesës , paraqitur nga Universiteti “Pavaresia” Vlorë, për publicitetin e shfaqur në mediat lokale, të shkruara dhe vizive nga ana e Universitetit Reald Vlorë, në lidhje me ofrimin e cikleve të studimit për shtatë degë, si të akredituara dhe te licensuara”.

2011

Vendimi nr.14, datë 04.02.2011 “Shqyrtimi i ankesës së paraqitur pranë këtij komisioni nga klientë të kompanisë “Eagle Mobile” , mbi publikimin në web-sitin e kësaj kompanie të “Marrëveshjes së Përdoruesit Fundor” , e cila jepet vetëm në gjuhën angleze”.

Vendim nr. 15, datë 04.02.2011 “Shqyrtimi i  ankesës,  në lidhje me ndryshimin e normës së interesit, në kundershtim me “Kontratën e Huas” nr. 3875 datë 3.03.2008  dhe “Shtese Kontratën”, të lidhur me Alpha Bank – Albania, Dega Shkodër”.

Vendimi nr.16, datë 04.02.2011 “Shqyrtimi i praktikës e mënyrës së faturimit të shërbimit të telefonisë fikse, si dhe të dorëzimit të këtyre faturave tek konsumatorët nga ana e operatorit ALBTELEKOM Sh.a.”

Vendimi nr.17, date 07.11.2011 “Shqyrtimi i  përgjigjes së operatorit CEZ Shpërndarje,ndaj kërkesës për informacion të Komisionit të Mbrojtjes së Konsumatorëve drejtuar këtij operatori, në lidhje me fillimin e shqyrtimit të një numri të konsiderueshëm të ankesave të konsumatorëve ndaj operatorit CEZ Shpërndarje”.

2012

Vendimi nr.18, date 27.01.2012 “Shqyrtimi i ankesës së ardhur nga nje ish-studente e Universitetit Jo Publik “Vitrina” në drejtim të këtij universiteti në lidhje me menyrën e çrregjistrimit nga Universiteti “Vitrina”, si dhe sigurimin e listës së programeve mësimore të vitit të parë akademik të përfunduar nga studentja kundrejt një pagese të caktuar nga universiteti të paparashikuar në kontraten e lidhur ndërmjet këtyre dy palëve”.

Vendim nr. 19, datë 22.02.2012 “Shqyrtimi i ankesës së ardhur nga Esmeralda Elezaj, ish-studente e Universitetit Jo Publik “Vitrina”, në lidhje me praktikën e çregjistrimit që ndiqet nga ky Universitet.

Vendimi nr. 20, datë 22.02.2012 “Shqyrtimi i ankesës së ardhur nga Esmeralda Elezaj, ish-studente e Universitetit Jo Publik “Vitrina”

Vendim nr. 21, datë 22.02.2012 “Shqyrtimin e ankesave të konsumatorëve ndaj operatorit CEZ Shpërndarje”.

Vendimi nr. 22, datë 22.02.2012 “Shqyrtimi i ankesës, në lidhje me praktikën e ndjekur nga Ndërmarrja e Trajtimit të Studentëve Shkodër, në rastet kur studentet kanë kryer parapagimin e tarifës së qirasë vjetore dhe kur studenti vendos për të mos përmbushur kontratën e qerasë”.

Vendimi nr. 23, datë 22.02.2012 “Shqyrtimi i ankesës, në lidhje me praktiken e ndjekur nga Ndërmarrja e Trajtimit të Studentëve Shkodër, në rastet kur studentët kanë kryer parapagimin e tarifës se qirasë vjetore sipas kontratës dhe kur studenti vendos për të mos përmbushur kontratën e qirasë, që në rastin konkret është për arsye objektive të fitimit të një burse në një universitet të një rrethi tjetër.

Vendimi nr. 24, datë 03.05.2012 “Shqyrtimi i ankesave të konsumatorëve ndaj operatorit CEZ Shpërndarje”.

Vendimi nr. 25, datë 03.05.2012 “Shqyrtimi i shkresës së AMC me lëndë: “kërkesë ankimore në lidhje me praktikat tregtare të padrejta e çorientuese të ndjekur nga Vodafone Albania sh.a” .

Vendimi nr. 26, datë 03.05.2012 “Shqyrtimi i  ankesës së Vodafone “ndaj praktikave tregtare të padrejta të ndjekura nga AMC”.

2013

Vendimi nr. 27, datë 05.02.2013 “Shqyrtimi i çështjes së Univerisitetit Vitrina  në lidhje me mungesën e dhënies së informacionit të kërkuar nga KMK”.

Vendimi nr.28, datë 06.05.2013 “Shqyrtimin e ankesës së ardhur nga një grup ish-studentësh të Universitetit Jo Publik  “Vitrina”,  në lidhje me çregjistrimin nga Universiteti “Vitrina”, si dhe sigurimin e listës së programeve mësimore kundrejt pagesës të caktuar nga universiteti, të paparashikuar në kontratën e lidhur ndërmjet këtyre palëve”.

Vendimi nr.29, datë 06.05.2013 ” Shqyrtimin i ankesës së ardhur nga një grup ish-studentësh të Universitetit Jo Publik  “Vitrina”,  në lidhje me: dyfishimin  e  tarifave  të  përcaktuara  në  kontratë,  për  pjesëmarrje  në  provime,  punime shkencore etj”.

Vendimi nr.30, datë 10.05.2013 “Shqyrtimi i ankesës së kompanisë Vodafon Albania sh.a, në lidhje me praktikën tregtare të ofertës “Telefonata pa limit”, të operatorit të telefonisë së Lëvizshme Eagle Mobile sh.a,”.

2014

Vendimi nr. 31, datë 29.07.2014 “Shqyrtimi i informacionit përmbledhës nga Sektori i mbrojtes. së Konsumatoreve në lidhje me mangesitë në dhënien e informacionit për Kredinë Konsumatore nga Bankat e Nivelit te dytë”.

Vendimi nr. 33, datë 17.10.2014 “Shqyrtimi i Raportit te Vleresimit të “Kushteve të përgithshme të kontratës së furnizimit me energji elektrike për klientët familjarë”.

Vendimi nr. 34, datë 26.12.2014 “Shqyrtimi i ankesave kundrejt Zyrës së Këmbimit Valutor”Pro-Exchange” për aplikim komisioni për cdo transaksion këmbimi valutor”.

2015

Vendimi nr. 35, datë 18.02.2015 “Shqyrtimi i Raportit “Vlerësimi paraprak i Kontratës për Shërbime Ujësjellës Kanalizime”.

Vendimi nr. 36, datë 18.02.2015 “Shqyrtimi i ankesës së paraqitur nga Vodafone Albania ndaj Shoqërisë Albtelekom sh.a për praktikën tregtare me publicitetin Eagle rrjeti i vetem 3.5G”.

Vendimi nr. 37, datë 26.06.2015 “Shqyrtimi i ankesës së konsumatorëve ne lidhje me praktikën e ndjekur nga shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë (UKT) nëpërmjet njoftimit të publikuar në faturën e ujit për detyrimin e verifikimit të aparatit matës nga konsumatorët”.

2016 

Vendim nr. 38, datë 12.07.2016 “Shqyrtim i ankesës së paraqitur nga Autoriteti i Konkurrencës në lidhje me praktikën e ndjekur nga Albtelecom, sh.a. në ofrimin e “Paketës 690”

Vendim nr. 39, datë 28.07.2016 “Shqyrtimin e çështjes me objekt:  “Ankese e paraqitur nga kompania ROFIX ndaj Shoqërisë Alba Road sh.a për praktikën tregtare të padrejtë në publicitetin “Izolimi termik i fasadave – sistemi mantel – izoterm”

Vendim nr. 40, datë 07.10.2016 “Shqyrtim i raportit “Vlerësim paraprak i kushteve të përgjithshme të “Kontratës së Pajtimit: Kushtet dhe Termat e Përgjithshme” të shoqërisë “Albanian Satellite Communications” sh.p.k [Tring],”.

Vendim nr. 41, datë 07.10.2016 “Shqyrtim i raportit “Vlerësim paraprak i kushteve të përgjithshme të “Kontratës së Pajtimit për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike dhe televizionit dixhital kabllor”, të operatorit Albanian Broadband Communication sh.p.k (ABCom sh.p.k)”

Vendim nr. 42, datë 07.10.2016“Shqyrtim i raportit “Vlerësim i kushteve të përgjithshme të “Kontratës së Shërbimit”, të operatorit “Abissnet” sh.a.”

Vendim nr. 43, datë 07.10.2016 “Shqyrtim i raportit “Vlerësim i kushteve të përgjithshme të KONTRATËS SË PAJTIMIT për kategorinë familjar, të Operatorit të Shërbimit te Telefonisë Publike Fikse dhe Aksesit ne Internet Albtelecom sh.a”

2017

Vendim nr.44, date 11.04.2017 “Shqyrtim i praktikave tregtare të operatorëve ekonomik në lidhje me vendosjen në treg të marrësve numerikë  si dhe informimin e ndërgjegjësimin e konsumatorëve”

Vendim nr. 45, date 16.05.2017 “Shqyrtimin i ankesës në lidhje me shërbimin e instalimit të pajisjes së filtrimit të ujit të pijshëm në banesë nga kompania Blue Filters AL”

Vendim nr. 46, date datë 16.05.2017 “Shqyrtimin e ankesës së derguar nga kompania Neptun sh.p.k. kundrejt Shoqërisë “AZA Electroniks”

Vendim nr. 47, datë 31.08.2017 “Shqyrtim praktikës se ndjekur nga (UKT) për sa i perket procedurës të zëvendësimit të matësve të ujit” 

Vendim nr. 48, datë 31.08.2017 “Shqyrtimin e ankesës së Telekom Albania mbi reklamën e shoqërisë Vodafone Albania sh.a lidhur me certifikimin e rrjetit nga ana e shoqërisë P3 Comunication”

Vendim Nr. 49, datë 17.11.2017 Vlerësimi i kontratës  së shërbimit të institucionit të arsimit të lartë jo publik (IAL) “ALDENT” “

Vendim Nr. 50, datë 17.11.2017 “Vlerësimi i kontratës  së shërbimit të institucionit të arsimit të lartë jo publik (IAL) Kolegjit Universitar “BEDËR””

Vendim Nr. 51, datë 17.11.2017 “Vlerësimi i kontratës  së shërbimit të institucionit të arsimit të lartë jo publik (IAL) Kolegji Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjise”, Tiranë””

Vendim Nr. 52, datë 17.11.2017 “Vlerësimi i kontratës  së shërbimit të institucionit të arsimit të lartë jo publik (IAL) Universiteti “EPOKA””

Vendim Nr. 53, datë 17.11.2017 “Vlerësimi i kontratës së shërbimit të institucionit të arsimit të lartë jo publik (IAL) Kolegjit Universitar “LOGOS””

Vendim Nr. 54, datë 17.11.2017 “Vlerësimi i kontratës së shërbimit të institucionit të arsimit të lartë jo publik (IAL) Universiteti Metropolitan”

Vendim Nr. 55, datë 17.11.2017 “Vlerësimi i kontratës  së shërbimit të institucionit të arsimit të lartë jo publik (IAL) University of New York Tirana”

Vendim Nr. 56, datë 17.11.2017 “Vlerësimi i kontratës  së shërbimit të institucionit të arsimit të lartë jo publik (IAL) Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë””

Vendim Nr. 57, datë 17.11.2017 “Vlerësimi i kontratës  së shërbimit të institucionit të arsimit të lartë jo publik (IAL) Tirana Business University “

Vendim Nr. 58, datë 17.11.2017 “Vlerësimi i kontratës  së shërbimit të institucionit të arsimit të lartë jo publik (IAL) “Universiteti Europian i Tiranës””

Vendim Nr. 59, datë 17.11.2017 “Vlerësimi i kontratës  së shërbimit të Shkollës së Larte Universitare Jopublike, “Wisdom University””

Vendim Nr. 60, datë 17.11.2017 “Vlerësimi i kontratës  së shërbimit të institucionit të arsimit të lartë jo publik (IAL) “ Akademia IVODENT””

Vendim Nr. 61, datë 17.11.2017 “Vlerësimi i kontratës  së shërbimit të institucionit të arsimit të lartë jo publik (IAL) “Luarasi””

Vendim Nr. 62, datë 17.11.2017 “Vlerësimi i kontratës  së shërbimit të institucionit të arsimit të lartë jo publik (IAL) “Marin Barleti””

Vendim Nr. 63, datë 17.11.2017 “Vlerësimi i kontratës  së shërbimit të Akademisë së  Filmit dhe Multimedias (AFM) “MARUBI””

Vendim Nr. 64, datë 17.11.2017 “Vlerësimi i kontratës  së shërbimit të institucionit të arsimit të lartë jo publik (IAL) “Polis””

Vendim Nr. 65, datë 17.11.2017 “Vlerësimi i kontratës  së shërbimit të institucionit të arsimit të lartë jo publik (IAL) “REALD””

Vendim Nr. 66, datë 17.11.2017 “Vlerësimi i kontratës  së shërbimit të institucionit të arsimit të lartë jo publik (IAL) “Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë””

Vendim Nr. 67, datë 17.11.2017 “Miratimi i Manualit Udherrefyes si dokument pune bazë per trajtimin e ankesave te konsumatoreve.”

2018

Vendim Nr. 68, datë 20.02.2018 “Shqyrtim i ankesës së kompanise “Telecom Albania” kundrejt kompanisë “Vodafone Albania”, per praktike te padrejte ne fushatën publicitare “Rrjeti absolut në Shqipëri”.”

Vendim Nr. 69, datë 20.02.2018 “Shqyrtim i ankesës së dy turistëve polake kundrejt kompanisë IN TOURS, per praktiken e padrejte ne aplikimin e një takse klimatiko-administrative prej 10 euro.”

Vendim Nr.70, datë 24.04.2018 “Shqyrtim i ankesës së Shoqërisë New Bakery OOD kundrejt Ital Food JSC, për praktikë të padrejtë tregtare, në publicitetin “Maretti don’t miss”.”

Vendim Nr. 71, Datë 24.04.2018 “Shqyrtim i ankesës së shoqërisë tregtare “Kantina e Pijeve Gjergj Kastriot Skënderbeu sha”, kundrejt Adol shpk, për praktikë të padrejtë tregtare, për  mosvendosjen e emrit të prodhuesi/tregtarit në etiketën e produktit.”

Vendim Nr. 72 , datë 31.07.2018 Dental Turk

Vendimet Nr.73, 74, 75, 76, 77, datë 31.07.2018, lidhen me “pesë ankesa individuale të konsumatorëve kundrejt disa bankave të nivelit të dytë për praktika të padrejta”, për të cilat KMK, në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, vendosi që këto ankesa bien jashtë kompetencave të  Komisionit.

Vendim Nr.78 , datë 31.07.2018 WizzAir

Vendim nr.79 , datë 31.07.2018 Metropolitan

Vendimi nr 82 Vodafone Albania